Skip to main content

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Console Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, NIP: 5842780219, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000764563 (Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 100000,00 zł, kapitał wpłacony: 100000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.console-labs.com