Skip to main content

Zarząd CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: aleja Grunwaldzka 521, 80-320 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000764563 (“Spółka”), kapitał zakładowy 100.000,00 zł, kapitał wpłacony 100.000,00 zł, NIP 5842780219, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (“K.s.h.”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 08:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa


Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Console Labs S.A. 30.06.22

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Console Labs S.A. 30.06.22

Struktura Kapitału Zakładowego i Głosów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Console Labs 30.06.22

Formularz Do Wykonywania Prawa Głosu Przez Pełnomocnika Na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Console Labs S.A. 30.06.22